top of page

BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht draait met name om het ‘besluit’. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan dat een publiekrechtelijk rechtsgevolg heeft (art. 1:3 Awb). Als het College van Burgemeester en Wethouders een taxivergunning afgeeft, dan is dat wel een besluit, omdat een vergunning wel publiekrechtelijk is. Burgers kunnen elkaar geen taxivergunningen verlenen.

 

Andere besluiten zijn bijvoorbeeld:

 

  • Weigering van een bijstandsuitkering

  • Terugvordering bijstandsuitkering

  • Weigering van een bouwvergunning

  • Intrekking van een WIA/WAO-uitkering door het UWV

 

  • Weigering aanvullende beurs door Informatie Beheer Groep

  • Oplegging van een dwangsom

  • Aanzegging bestuursdwang

  • Inning onderhoudsbijdragen door L.B.I.O.

Bent u het niet eens met een besluit waarbij u een vergunning of een uitkering  wordt geweigerd dan staat in de regel bezwaar en beroep daartegen open. Wij kunnen uw bezwaar- en beroepschrift inhoud geven nadat wij het dossier grondig met u hebben besproken.

 

Het komt veelvuldig voor dat u door het genomen besluit geen inkomen meer heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Het is dan, om verdere financiële problemen te voorkomen, noodzakelijk om aan de voorzieningenrechter, in afwachting van de beslissing op het bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening te vragen. De rechter kan dan met spoed een beslissing nemen, dat u wel recht heeft op een uitkering.

Heeft u vragen met betrekking tot het bestuursrecht?

 

Neem vrijblijvend contact op:

bottom of page